Skip to main content

Persondatapolitik

Persondatapolitik – kunder og leverandører

I henhold til persondataforordningen skal virksomheden give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger omkring dig. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan virksomheden behandler dine personoplysninger.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Redhill Design & Print A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Redhill Design & Print A/S
Huginsvej 6E
3400 Hillerød
www.redhill.dk
CVR-nr.: 15825030
Telefon: 4826 0249
Mail: kontakt@redhill.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Vi behandler dine personoplysninger som et led i udførelsen af trykopgaver for vores kunder. Det kan fx være, at dine personoplysninger er indeholdt i tryksagerne, eller det kan være, at dine kontaktoplysninger som kunde eller leverandør er gemt i vores system, så vi har mulighed for at kontakte dig i forbindelse med ordrens gennemførelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Såfremt dine personoplysninger fremgår af en tryksag, som virksomheden producerer, har virksomheden i kontraktgrundlaget med kunden sikret sig, at virksomheden har ret til at behandle dine personoplysninger. Behandlingen af dine personoplysninger vil her ske
o i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet du har givet samtykke
o i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b til opfyldelse af en kontrakt, som du er en del af, eller
o i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en legitim interesse, der går forud for dine interesser som registreret.
• Såfremt du er kontaktperson hos en kunde eller en leverandør, behandler virksomheden dine kontaktoplysninger. Behandlingen af dine personoplysninger vil her ske i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en legitim interesse, der går forud for dine interesser som registreret.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at den interesse, som virksomhedens kunde har i at få produceret tryksagen, går forud for dine interesser som registreret.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen af dine kontaktoplysninger som ansat hos en kunde- eller en leverandør, er, at virksomheden driftsmæssigt har behov for at kunne komme i kontakt med dig som kunde eller leverandør som et led i vores udførelse af arbejdsopgaver.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

• Virksomheden behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger i relation til kunder og leverandører.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

• Derudover videregives dine personoplysninger ikke, medmindre virksomheden i forbindelse med udførelsen af opgaven anvender en underleverandør. En eventuel underleverandør vil blive pålagt, at behandler dine personoplysninger fortroligt.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Virksomheden har dine personoplysninger fra dig selv eller fra vores kunder i forbindelse med en opgaves udførelse.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Virksomheden anvender ikke automatiske afgørelser.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt behandlingen af dine oplysninger beror på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.